Seguretat Informàtica

El concepte de Seguretat Informàtica consta de dos aspectes fonamentals: la protecció dels sistemes davant l'acció de programes amb finalitats malintencionades (virus, troians, worms, etc.) i el control dels accessos als sistemes i a la informació per a evitar que els usuaris no autoritzats puguin comprometre'n la integritat o la confidencialitat.

Els objectius finals de les polítiques de seguretat informàtica són els següents:

  • Manteniment de la integritat i la funcionalitat mitjançant sistemes de software i de hardware.
  • Establiment de polítiques d'accés que determinen quins usuaris tenen dret a accedir a determinades àrees i informacions dels sistemes, i dels mitjans que s'encarreguen de dur a terme aquesta tasca de control.

La importància de mantenir la confidencialitat de la informació tal com determinen les lleis i els riscos provocats per la proliferació de software maliciós han fet que la seguretat sigui un aspecte clau en la gestió dels sistemes informàtics de les empreses.

La resposta que donem des de TecSolutions és una línia de negoci independent que desenvolupa el concepte d'auditoria de seguretat. Aquesta idea es compon de dos àmbits: seguretat física i seguretat lògica.

  • El concepte de seguretat física fa referència tant a la protecció tècnica de hardware i al suport de dades, com a la seguretat dels accessos físics a les instal·lacions.
  • El concepte de seguretat lògica consisteix en implementar polítiques d'accés als recursos dels programes.

Principals serveis que oferim:

  • Auditories de seguretat informàtica.
  • Implantació de serveis de seguretat en xarxes WI-FI i de cable.
  • Implantació de softwares antivirus corporatius en entorns client/servidor.
  • Networking de seguretat.
  • Aplicació de polítiques de seguretat basades en rols per accedir a determinats recursos.